ساقط كردن پهباد امريكايي ناشي از يك تصميم بود و نبايد آن را به حادثه تقليل داد. ايران هر وقت سودمند بداند و اراده كند، يكي از جنگ افزارهاي پر شمار و خطاكار امريكايي را در تيررس دارد. فرمانده هوافضاي سپاه پاسداران نيز توضيح داد كه همزمان يك هواپيماي امريكايي با ٣٥ خدمه، همان خطاي پهباد جاسوسي را مرتكب شده بود، اما ساقط نشد. اين كه چرا در شطرنج سياست، ايران چنين تصميمي را بجا ديد و اقدام كرد، تامل مستقلي مي طلبد اما عجالتا اين كه ترامپ چه واكنشي نشان دهد و چگونه بي عملي خود را توجيه كند، عيار شخصيت سياسي او را آشكارتر خواهد كرد. 

دونالد ترامپ علاقه ويژه خود به اندرو جكسون را پنهان نمي كند. جكسون هفتمين رئيس جمهور امريكا بود و نماد قهرماني و ملي گرايي است. او هم در شيوه مديريتي خود، به تغييرات زياد در دولت اتكا داشت. ترامپ بارها تلاش كرده است تا رفتارش را مشابه اقدامات جكسون نشان دهد. 

در سياست خارجه امريكا هم وقتي صحبت از رفتار جكسوني در ميان باشد، توسل به ابزار اقتصادي، دور شدن از درگيري و پاسخ بسيار شديد و كوبنده به هر ضربه دشمن، موضعگيري جكسوني محسوب مي شود. واكنش بي ملاحظه امريكا به ١١ سپتامبر، يك نمونه بارز از واكنش جكسوني بود؛ واكنشي احساساتي و پر هزينه كه آستانه تحريك ضربه جكسوني را هم بسيار بالا برد.

البته علي رغم گنده گويي هاي ترامپ، كسي از او توقع ندارد كه يك جكسون ديگر را در قرن ٢١ تكرار كند. اما ترامپ رقباي سياسي بي رحمي دارد و به زودي اين اقدام حسابگرانه ايران به يك محك ديگر براي سنجش ادعاهاي ترامپ بدل مي شود و تهديدي عليه اعتبار ترامپ نزد هواخواهانش خواهد بود.