معامله گران سکه بازار را از دریچه جدیدی می نگرند آنان نه چشم به فردوسی دارند نه چشم به بازار طلای لندن و نیوریوک. این گروه چشم به بهارستان دارند.

آنچه معامله گران سکه را امیدوار به نوسان کرده تصمیم هایی است که پس از ترور آبسرد مطرح می شود. برخی معامله گران تصور می‌کنند این تصمیم ها می‌تواند روند تصور شده برای بازگشت آمریکا به برجام را با چالش روبرو کند. از این رو در بازار موقعیت خرید گرفته اند.